Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen tot en overeenkomsten van koop en verkoop. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd.

2. Aanbieding Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijk offerte of in prijslijsten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3. Opdrachtbevestiging Opdrachten en overeenkomsten zijn pas geldig na onze schriftelijke bevestiging

4. Levertijd Normaal leveren wij na binnenkomst van de opdracht. Dit geldt voor zowel de hoedenmallen / fournituren. Als directe levering geldt een levering die binnen 3 werkdagen na binnenkomst van de opdracht wordt verzonden. De houten hoedenmallen leveren wij binnen een termijn van 2 tot 6 weken na binnenkomst van de opdracht. Niet direct leverbare artikelen worden binnen maximaal 3 maanden na opdrachtbevestiging zonder verdere berichtgeving nageleverd, tenzij beide partijen afzien van een nalevering. Toegezegde levertijden worden zo goed als mogelijk nagekomen. Na afloop van de levertijd geldt zonder verklaring een naleveringstermijn van max. 18 dagen als geoorloofd. Schadeclaims op grond van niet nagekomen levertijden worden uitgesloten. Alle storingen die het gevolg zijn van overmacht, stakingen, gebrek aan grond- en hulpstoffen of andere storingen die zich in ons bedrijf of in de toeleveringsbedrijven zich kunnen voordoen, geven ons het recht om de levering, tot na de aanvang van de normale gang van zaken, uit te stellen of van de overeenkomst af te zien, zonder dat de koper enige aanspraak kan doen gelden.

5. Levering / verpakking Alle leveringen geschieden vanaf het magazijn in Schinnen. Verzending geschiedt op rekening en verantwoording van de koper. De kostprijs van de verpakkingsmaterialen wordt aan de koper doorberekend.

6. Betalingen Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij niet tijdige betaling wordt koper van rechtswege in gebreke te zijn gebleken en heeft de verkoper het recht zonder enige sommatie of ingebrekestelling op vergoeding van de wettelijke rente vanaf de vervaldag. Maatgevend voor de dag van verzending is de postafstempeling. Bij bank- of giro afschrijvingen geldt de verwerkingsdatum vermeld op onze rekening.

7. Overschrijding van de betalingstermijn Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt intrest ter hoogte van 3% boven het tarief van het bankwezen berekend. Een aanmaning wordt dan niet verstuurd. Bij volledige betalingen van achterstallige factuurbedragen inclusief de intrest is de verkoper niet verplicht om verdere leveringen uit bestaande overeenkomsten na te komen. Pas na een vruchteloze 2e aanmaning behouden wij het recht de inning van de facturen te laten geschieden door een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper. Nadat alle facturen zijn vereffend zullen toekomstige leveringen in principe alleen maar bij vooruitbetaling te geschieden.

8. Klachten / reclames Retourzendingen zonder voorafgaande machtiging door de verkoper worden niet geaccepteerd. Bezwaren dienen binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons ingediend te worden, zoniet dan geldt de levering als goedgekeurd. Bij verborgen gebreken dient men bezwaar aan te tekenen binnen de wettelijke termijn van 6 maanden na levering. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, de uitrusting of dessins gelden niet als bezwaargronden. Bij terechte bezwaren heeft de verkoper het recht om ervoor in de plaats gelijkgestelde artikelen binnen 10 dagen na retourzending van de goederen te leveren. Voor hout geldt een termijn van 20 dagen. Overige aanspraken op vervanging van een directe of indirecte schade zijn uitgesloten.

9. Eigendom en risico De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de koper indien alle door de verkoper aan koper uitgebrachte facturen zijn voldaan. Koper wordt geacht de goederen tot dat moment voor de verkoper te houden of te hebben gehouden. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering. Bij verhandeling van goederen aan derden blijft de koper volledig hoofdelijk aansprakelijk. Deze bepaling blijft ook van kracht indiend e koper de reeds geleverde goederen heeft verwerkt, heeft verkoper uitdrukkelijk een eerste recht van koop van de aldus verwerkte goederen. Een verpanding of garantie overdracht van goederen die geheel of gedeeltelijk tot ons eigendomsrecht behoren is de koper verboden.

10. Plaats van levering of betaling Leveringen worden gedaan vanaf de vestigingsplaats van de verkoper, plaats van betaling is Schinnen NL.

11. Arrondissement Maastricht NL. Aldus opgemaakt te Maastricht d.d. 18-11-1997 Akte nr. 27-1997 al

Copyright © 2018 Allforhats. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.